Fırat Üniversitesi 4 Arsasını Satışa Çıkardı

8

Fırat Üniversitesi Zafran ve Sürsürü Mahallelerindeki 4 arsasını satışa çıkardı. Elde edilecek gelirle kampüs içerisine öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için eğitim ve öğretim amaçlı binalar yapılacak.

Fırat Üniversitesi eğitim amaçlı kullanılamayacak küçüklükteki ve dağınık bölgelerde olan 4 arsasını Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satışa çıkardı.

Üniversite; Zafran Mahallesi’ndeki 5.644 metrekarelik arsasını 95 Milyon 948 Bin TL tahmini bedelle, Zafran Mahallesi’ndeki 3.134 metrekarelik arsasını 34 Milyon 474 Bin TL tahmini bedelle, Zafran Mahallesi’ndeki 3.527 metrekarelik arsasını 44 Milyon 87 Bin TL tahmini bedelle, Sürsürü Mahallesi’ndeki 984 metrekarelik arsasını 11 milyon 325 Bin TL tahmini bedelle satacak.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale 30 Mayıs 2024 tarihinde Fırat Üniversitesi Rektörlük Toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İHALENİN AYRINTILARI

Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, 4 Adet taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda ve 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile belirtilen tarih ve saatlerde, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1.Taşınmazların satışı K.D.V. den muaftır.

2.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, 30.05.2024 Perşembe günü saat: 09.30’a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) evrakları, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine, teslim etmeleri gerekmektedir. İhale Şartnamesi, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılım için şartname alınması şarttır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartname bedelleri her durumda iade edilmez.

3.Şartname bedelleri ile nakit teminat bedeli; Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının (T.C. Ziraat Bankası İstasyon Şubesinde bulunan, TR26 0001 0015 6134 7427 3650 94) No`lu IBAN hesabına yatırılacaktır.

4.Taşınmazların satışıyla ilgili olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar.

5.Taşınmazların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul edinebileceğini gösteren Dışişleri Bakanlığından alınmış belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6.İhaleye katılacaklardan istenen belgeler; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla (e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

A) GERÇEK KİŞİLERİN;

1.Teminat olarak kabul edilecek değerler;

-Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat banka dekontu)

-Banka Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte limit içi ve süresiz),

-Devlet İç Borçlanma senedi veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

2.Şartname bedeli makbuzu

3.İkametgah belgesi

4.T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)

5. Noter tasdikli imza beyannamesi.

6.Teklif mektubu

7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi.

8.İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

9.İsteklinin hangi konuta ya da konutların ihalesine iştirak edeceğine ve konutun yerini gördüğüne dair dilekçe.

B) TÜZEL KİŞİLERİN;

1.Ticaret Sicil Kaydı Belgesi

2.Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi.

3.Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

4.Ticaret Sicil Gazetesi. (Aslı veya Noter Onaylı Sureti)

5.Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.

6.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)

7.Teminat olarak kabul edilecek değerler;

8.Tedavüldeki Türk Parası (Geçici teminat banka dekontu)

9.Banka Teminat Mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte limit içi ve süresiz),

10.Devlet İç Borçlanma senedi veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

11.Şartname bedeli makbuzu ile ihaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

12.Teklif mektubu

13.Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

14.Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

15.Dilekçe (Hangi arsa ya da arsaların ihalesine iştirak edeceğine ve arsanın yerini bildiğine-gördüğüne dair)

C) İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri dosya şeklinde ihale başlama saatine kadar, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine başvurarak belgelerini teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Biriminde ulaştırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve 38.madedede belirtildiği şekilde ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8.İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, yapılacak ihaleye ait tüm açıklamalar şartnamede yer almaktadır.

 

Exit mobile version