FİKRİYE SEKİN

DİNİMİZİ ANLAMADA KUR’AN YETMEZ

Rabbimiz Teala insanları yeryüzüne gönderdi onlara doğruyu, yanlışı öğretmeleri için uyarıcı olan peygamberler göndermiştir.

Peygamberler insanları uyarma görevini yerine getirirken bir taraftan kendi yaşam tarzlarıyla da insanlara örnek oluyorlardı.

Her peygamberin söylediği, yaptığı davranışlar hak ve hakikatten başka bir şey değildi. Bu durum peygamber efendimizde de böyle olmuştur.

Peygamberimiz inen Kur’an ayetlerini insanlara tebliğ ederdi. Fakat kutsi hadis dediğimiz Kur’an da yazılı olmayan ayetler de vardı, ayrıca peygamberimizin Sünnet-i seniyesi, hadisleri de Müslümanların ışık noktasıydı. Bu durum yıllarca böyle süre geldi. Fakat günümüz de farklı bir akım ortaya çıktı. Kur’an yeter hadislere gerek yok hadislerin çoğu uydurma diyenler akımı.

Sahih hadisler sahabe ,tabiî, tabeu’t tabiîn sayesinde günümüze ulaştı. Kaynaklar net iken hadisler güvenilir değil durumunun ortaya atılması çok acı Ehl-i zikr vel -Kur-an adıyla bir hareket ortaya çıktı.

Bu düşence şekli ilk olarak Hindistan da ortaya çıktı sömürgeleşen Hindistan’a gönderilen İngiliz oryantalist Sprenger Delhi’de kurulan islâmı ilimler fakültesinin başına getirildi ilk kez hadislerin büyük bir kısmının uydurma olduğunu söyleyen ve sünnetin değeri üzerine makaleler yazan kişi de yine sprengerdir.

İslam dünyasında ilk kez sünnet-i inkar hareketi İngiliz sömürgesi olan Hindistan da çıkmıştır.

Bu kimseler peygamberimizin Kur-an dışındaki hissi mucizelerini kabul etmez, şefaat ve kabir hayatını inkar ederler. Sünneti göz ardı ederek sadece Kur’an’ı esas alan bir din oluşturulmak istenmesi,dini ortadan kaldırmakla aynı anlama gelir.

Hadisler önemlidir Kur’an’ı Kerimi anlamak isteyenler ayetlerin nüzul sebebini bilmelidir. Ayetlerin indiriliş sebeplerine ancak hadis yoluyla ulaşılır.

Hadisin önemini Kur’an’ı Kerimimiz bize çok güzel açıklar Haşr suresi 7.ayetde “Peygamber size neyi emrederse onu tutun, size neyi yasaklarsa onu da bırakın” Necm suresinde ise “O arzusuna göre de konuşmaz bildirdikleri vah yedilenden başkası değildir.”

Peygamberimiz buyurur dinde sonradan çıkan işlerden sakının çünkü din de sonradan çıkarılmış her iş bidattir ve her bidat da sapıklıktır.”

Evet din Kur’an ve hadislere bakılarak öğrenilir. Aksini inkâr yalancılıktır.

DİNİMİZİ ANLAMADA KUR’AN YETMEZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizi Takip Edin